Projekt Síťování Olomouc 2015

Projekt "Síťování Olomouc 2015" vychází ze zkušeností, které jsme získali naší dlouholetou praxí v práci s uživateli se SMI, ze studie PhDr. Soni Lemrové, Ph.D., která zkoumala životní spokojenost osob se SMI, ze zkušeností získaných při realizaci projektu Kairos, který byl také zaměřen na problematiku zaměstnanosti osob se SMI v Olomouckém regionu a byl podpořen z OP LZZ. V neposlední řadě vycházíme z analýzy individuálních plánů našich klientů využívajících naše služby Centrum psychosociální rehabilitace a Psychosociální terénní služby.

Samotný projekt má dvě roviny. První rovinu tvoří pracovní skupina, složená z expertů v různých oblastech péče o závažně duševně nemocné. Tuto skupinu tvoří zástupci komunitních služeb, zdravotnických služeb, úřadů samosprávy, Úřadu práce a zaměstnavatelů. Na úrovni Města je to po zániku pracovní skupiny v rámci Komunitního plánování jediná takto úzce zaměřená multidisciplinární platforma. Cílem šesti pracovních setkání je vytvoření podkladů (zprávy) pro efektivní, dobře cílenou podporu v oblasti pracovního uplatnění závažně duševně nemocných, žijících na území Statutárního města Olomouc. Nedáváme si za cíl zvýšit počet zaměstnaných osob s psychiatrickou diagnózou. Chceme porozumět subjektivním i objektivním překážkám v zaměstnávání, popsat práceschopnost duševně nemocného uchazeče o zaměstnání a zejména propojit zdroje podpory, o které se lze v případě hledání pracovního uplatnění opřít. Nezanedbatelným přínosem je pak propojení odborné sítě pro samotné experty, kteří jsou její součástí (sociální pracovníky, psychiatry, psychology, peer pracovníky, opatrovníky, referenty ÚP a OSSZ, zaměstnavatele)

Druhou rovinu Projektu tvoří tématické semináře pro uživatele psychiatrické péče. Témata jsou totožná s tématy odborné pracovní skupiny. Jedná se zejména o oblast zaměstnávání a práceschopnosti, podmínky pro získání kvalifikace peer konzultanta, role veřejného opatrovníka, propojení komunitních a zdravotnických služeb a prostor pro vytváření multidisciplinárních týmu, přínos vytváření podpůrné sítě v procesu uzdravení.Další, již páté setkání pracovní skupiny se uskuteční v úterý 26.května v 17.00. Stěžejním tématem budou možnosti pracovního uplatnění závažně duševně nemocných. Vypracujeme také SWOT analýzu, týkající se mapování zdravotních a sociálních služeb, dostupných v Olomouci.


Dokumenty ke stažení

 Závěrečná zpráva projektu Síťování Olomouc 2015
 Zápis ze zahajovacího setkání ze dne 29.1.2015
 Zápis z druhého setkání ze dne 24.2.2015
 Zápis ze třetího setkání ze dne 24.3.2015
 Zápis ze čtvrtého setkání ze dne 28.4.2015
 Zápis z pátého setkání ze dne 26.5.2015