Společnost Mana, o.p.s.

Vážení přátelé, vítám vás na stránkách Společnosti Mana, o.p.s. Doufám, že zde naleznete potřebné informace a kontakty a umožní Vám základní orientaci v námi poskytovaných službách. Sdružení od svého vzniku v roce 2004, prošlo postupným vývojem směrem ke stabilizaci a rozvoji nabízených klíčových služeb. Činnost Společnosti Mana, o.p.s. se rozvinula do celkem tří oblastí zájmu a služeb.

Mana, o.p.s. je Společnost, jejímž cílem je morální hmotná a odborná podpora poskytovaná sociálně, kulturně či jinak znevýhodněným osobám, ohrožených nerovnou příležitostí ve společnosti, diskriminací, sociální exkluzí či osobním strádáním.

Nejstarší částí Společnosti je oblast takzvaných Expertních služeb. Za tímto názvem se skrývá publikační a lektorská činnost členů Společnosti a dále pak aktivity koučinku a supervizní zprostředkovávaná jiným osobám či poskytovatelům sociálních služeb.

Druhou činností je provozování Psychosociálního centra. Toto středisko převzala Společnost Mana, o.p.s. od sdružení Integra Haná a od roku 2007 je jeho zřizovatelem. Představuje nejobsáhlejší díl aktivit, se zaměřením na přímé poskytování aktivizačních, sociálně podpůrných psychoterapeutických, a v závislosti na rozpočtových možnostech také sociálně terénních služeb v oblasti péče o duševně nemocné v Olomouckém kraji. V roce 2007 jsme získali registraci sociální služby - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V roce 2009 jsme úspěšně absolvovali inspekci kvality poskytované služby. Od 1.1.2013 poskytujeme pod hlavičkou Psychosociálního centra novou službu - Sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné s diagnózou v oblasti psychóz. V souvislosti s tím chystáme do budoucna i změnu v názvu Centra z Psychosociálního na Sociálně rehabilitační centrum.

Třetí částí Společnosti Mana, o.p.s. je provoz psychologické poradny se zaměřením na adiktologickou problematiku, komorbiditu návykového chování a duševních obtíží. Šířeji či obecněji, se v rámci poradny zaměřujeme na poskytování poradenských psychoterapeutických a dlouhodobě podpůrných služeb klientům olomouckého regionu. Tato poradna je ve fázi zahajování pravidelné činnosti a prozatím není registrována jako sociální služba.

Bližší informace k jednotlivým oblastem činností naleznete v odkazech na každou z nich.

Společnost Mana, o.p.s. se podílí na komunitním plánování sociálních služeb v pracovní skupině Občané se zdravotním postižením. Jsme také členy pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením pro střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji. Prioritou Společnosti do dalších let je udržení stávajících služby a hledání vhodných způsobů spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu.

Základní ideou Společnosti Mana, o.p.s. je víra v možnosti pomoci klientům při nalézání sociální suverenity, pomoci při zdolávání intolerance a předsudků a zároveň pomoci se začlenit do běžného života společnosti. Cílem všech intervencí a služeb je posílení kvality života, subjektivně prožívané klienty jako důstojné spolužití v komunitě svých blízkých, přátel a společnosti obecně.

Věříme, že i nadále se nám bude dařit účinně pomáhat a nabízet profesionální služby. Všem kteří nám pomáhají děkujeme a přejeme úspěšné a klidné dny.