Poskytované sociální služby


Společnost Mana, o.p.s. poskytuje sociální služby pro závažně duševně nemocné uživatele, kteří mají psychiatrickou diagnózu z okruhu psychóz. Podmínkou využívání služeb je pozitivní vztah k léčbě, tzn. spolupráce s ambulantním psychiatrickým lékařem a dodržování naordinované léčby. V případě, že je uživatel v akutní fázi nemoci a nedokáže sám vyhledat pomoc, zajišťujeme zprostředkování či předání do lékařské péče za asistence sociálního pracovníka či peer pracovníka. V současné době poskytujeme dva druhy sociálních služeb. V ambulantní formě poskytujeme Sociální rehabilitaci (Centrum psychosociální rehabilitace, dříve Psychosociální centrum) a v terénní a ambulantní formě Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením (Psychosociální terénní služby). Sociální pracovníci a terapeut využívají principy komunitní sociální práce, kdy hlavní důraz je kladen na skupinové aktivity, mezilidské vztahy, podporu rodinného zázemí uživatelů služeb a zejména na dobrovolnost a respektující přístup. Uživatelé služeb jsou podporování v samostatnosti a spolurozhodování o svém životě, při individuálním přístupu však podporu koordinujeme s rodinou a ošetřujícím lékařem. Významnou roli v přístupu k uživateli služeb hraje svépomoc, kdy skupina poskytuje autentickou zpětnou vazbu při zhoršení zdravotního stavu. Spolupráce se sociálním pracovníkem pak umožní včasnou intervenci s ohledem na potřeby samotného uživatele.
Centrum psychosociální rehabilitace

§70 Sociální rehabilitace (ambulantní forma)

Náplní služby je poskytování činností sociální rehabilitace lidem se závažným duševním onemocněním. Dlouhodobým cílem je dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. O to usilujeme rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem. Snažíme se v maximální možné míře využívat zachované schopnosti, potenciál a kompetence našich klientů.

Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány ambulantní formou a jsou bezplatné. Cílovou skupinou služby jsou lidé se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivních poruch. Uživatelé služeb musí být v odborné lékařské péči, podmínkou využívání služby je stabilizovaný zdravotní stav, remise. Službu mohou kontaktovat i rodinní příslušníci a další blízké osoby. Služby centra psychosociální rehabilitace jsou realizovány od 1. 4. 2016 z Individuálního projektu (IPOK) "Sociální služby prevence v Olomouckém kraji", reg. č.:CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, financovaného dotací z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, poskytnutou v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Aktivity Centra jsou zaměřeny zejména na tyto oblasti:

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Nabídka výchovných, vzdělávací a aktivizační činností pro uživatele služby a jejich blízké
 • Upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

Kontakt:

Dolní náměstí 51

779 00 Olomouc

(II.patro budovy)

Tel: 774 403 431, 608 025 699

email: jurasova@manaol.cz, nedelnikova@manaol.cz

vedoucí služby: Mgr. Kristýna Jurášová

kontaktní osoba: Mgr. Martina Nedělníková

Provozní doba

pondělí 9 - 15
úterý  9 - 15
středa 13 - 17
čtvrtek 9 - 15
pátek 9 - 15

Psychosociální terénní služby

§66 Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nabízejí podporu lidem se závažným duševním onemocněním při zvládání běžného života s nemocí. Soubor poskytovaných terénních služeb vede k sociálnímu začlenění nebo působí jako prevence sociálního vyloučení. Služby jsou poskytovány převážně terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů a jsou bezplatné.

Hlavním cílem služby je zlepšení kvality života lidí se závažným duševním onemocněním po stránce psychické, zdravotní i sociální. Pro dosažení cíle spolupracujeme s klienty v jejich přirozeném prostředí a za využívání jejich přirozených zdrojů. Cílovou skupinou služby jsou lidé se závažným duševním onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivní porucha. Uživatelé služeb musí být v odborné lékařské péči a musí být v remisi (stabilizovaném zdravotním stavu). Službu mohou kontaktovat i rodinní příslušníci a osoby blízké.

Psychosociální terénní služby jsou založeny na těchto přijatých principech:

 • Metoda intenzivního case managementu (případové vedení za účelem zlepšení životní situace uživatele)
 • Veřejná přístupnost ke službě
 • Kontakt v přirozeném prostředí klienta
 • Využívání přirozených zdrojů v klientově okolí
 • Model Public Health (Ochrana veřejného zdraví – snížení dopadu sociálně nežádoucích jevů, souvisejících se špatným zdravotním stavem uživatelů)
 • Stabilizace zdravotního stavu uživatelů služeb
 • Individuální přístup k uživateli služeb
 • Respektování volby a svobodné vůle uživatele služby

Kontakt:

Dolní náměstí 51

779 00 Olomouc

(III.patro budovy)

Tel: 773 877 487, 608 025 699

email: jurasova@manaol.cz, olga.svrckova@manaol.cz

vedoucí služby: Mgr. Kristýna Jurášová

kontaktní osoba: Olga Svrčková, DiS.

Konzultace objednávejte telefonicky každý všední den od 8:30 - 16.00